[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินจีน มีนาคม 2566
(วันไหว้ – วันพระจีน – วันเทศกาล)
ปฏิทินจีน มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 :  วันจับโหงว

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 : วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 :  วันชิวอิก

ดูปฏิทินจีน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิกเลย!
ดูปฏิทินจีน 2566 วันพระจีน วันไหว้ เทศกาล ตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง ไหว้พระจันทร์ (เดือนอื่นๆทั้งหมด) คลิกเลย!
ดูปฏิทินจีน เมษายน 2566 คลิกเลย!