ฆราวาสธรรม คืออะไร, สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

ฆราวาสธรรม คืออะไร ? ชวนทำความรู้จัก และทดลองทำตามกัน !

ในสังคมปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหลักฆราวาสธรรม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และเป็นผู้ที่มี “อริยทรัพย์ 7 ประการ” คือ ผู้ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย DIY INSPIRE NOW จึงอยากเชิญชวนสาวๆ มาปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรมกันค่ะ แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ ฆราวาสธรรม คืออะไร เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตให้มีความสุขต่อไปค่ะ

ฆราวาสธรรม คืออะไร ? ลองมาทำความรู้จักและนำไปปรับใช้ในชีวิตกัน !

  • ฆราวาสธรรม คืออะไร

ฆราวาสธรรม คือ หลักธรรมคำสอนของที่พระพุทธเจ้า เพื่อให้ผู้ครองเรือนได้นำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับผู้ครองเรือนนั้น หมายถึง บุคคลที่อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน รวมถึงผู้ร่วมงานในองค์กร เป็นต้น ซึ่งการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นควรมีธรรมะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกัน จึงจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ อีกทั้งยังสามารถทำงานไห้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีงานได้ ถ้าปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปอย่างสงบสุข รวมไปถึงการทำงานร่วมกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฆราวาสธรรม คืออะไร, สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

  • การนำหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ทุกคนสามารถนำหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ มาประยุกต์ใช้กับตัวเอง เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพ และมีความสุขได้ ซึ่งสามารถปฏิบัติตามดังนี้

  1. สัจจะ (ซื่อสัตย์ต่อกัน)

การมีความซื่อสัตย์ ชื่อตรง จริงใจ และพูดความจริงต่อกัน ซึ่งกล่าวในเชิงปฏิบัติ คือ ตัวเราต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อผู้อื่น อย่าเป็น “คนไม่มีสัจจะวาจา” จนไม่น่าเคารพนับถือ ซึ่งหลักธรรมข้อนี้ ถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของบุคคลที่อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้ร่วมงานในองค์กรต่างๆ ถ้ามีปัญหาอะไร ก็สามารถปรึกษากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ปิดบังกัน และต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ไม่คิดทรยศผู้อื่นในทุกๆ เรื่อง ที่สำคัญผู้ที่มีความซื่อสัตว์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ย่อมมีผู้เชื่อใจ และไปที่ไหนก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเวลาที่เราลำบากอีกด้วย

  1. ทมะ (การข่มจิต)

ฆราวาสธรรม คืออะไร, สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

เป็นอีกหนึ่งหลักฆราวาสธรรม คือ การรู้จักข่มใจของตนเอง และบังคับควบคุมตัวเองให้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไร้เหตุผล ไม่เป็นคนโกรธง่าย เมื่อผู้อื่นปฏิบัติตัว หรือพูดไม่ถูกใจเรา และต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องรู้จักปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในด้านความประพฤติ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

  1. ขันติ (อดทน)

ขันติ ตามหลักฆราวาสธรรม คือ ความเพียรพยายาม อดทนต่อการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เป็นคนมีความกล้าที่จะเสี่ยง และไม่หลบเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถทำงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จะเห็นได้ว่าคนที่มีความอดทนมักจะประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นเราสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงแค่มีความอดทนมากพอค่ะ

  1. จาคะ (เสียสละ)

ฆราวาสธรรมคืออะไร, สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

สำหรับหลักธรรมข้อสุดท้ายนี้ คือ ต้องรู้จักการเสียสละ มีน้ำใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน คู่ครอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับปฏิบัติต่อตัวเอง เพราะการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ส่วนรวมนั้น จะทำให้เราได้รับความรัก และความเคารพนับถือจากคนรอบข้าง ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร ก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากเรารู้จักเสียละ และแบ่งปันน้ำใจต่อคนรอบข้าง รับรองว่า ชีวิตมีความสุขแน่นอนค่ะ

ดังนั้น วิธีการพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดี มีความสุขสมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย และจิตใจ จำเป็นต้องนำหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นธรรมะประจำใจ เพื่อใช้เตือนสติอยู่เสมอ รวมถึงการฝึกฝน และปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และมีน้ำใจต่อผู้อื่น ไม่ใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา รวมถึงการนำหลักฆราวาสธรรมมาปรับใช้กับการบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ประโยชน์ของฆราวาสธรรม 4 ประการ

ฆราวาสธรรมคืออะไร, สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม 4 นอกจากจะทำให้ชีวิตของเรามีความสงบสุขแล้ว ยังทำให้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว คู่สมรส หรือเพื่อนร่วมงาน มีความเคารพนับถือ ซื่อสัตย์ จริงใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เราลำบากอีกด้วย และที่สำคัญหากทุกคนนำหลักฆราวาสธรรม 4 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้คนในสังคมเกิดความสงบเรียบร้อย ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกาย และใจค่ะ

Inspire Now ! : ฆราวาสธรรม คือ หลักธรรมที่สำคัญในการสร้างความสุขให้กับตัวเอง และบุคคลรอบข้าง อีกทั้งยังทำให้เราสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น หากสาวๆ อยากพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีมีคุณภาพ และมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น ควรปฏิบัติตามฆราวาสธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตาม “สมถกรรมฐาน หมายถึง” การทำสมาธิควบคุมจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ชีวิตมีความสุขยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันมีความสุข ? หากสาวๆ ได้ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ รับรองชีวิตมีความสุขแน่นอนค่ะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : th.wikipedia.org, kalyanamitra.org

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW