bullet journal ideas
ลากอม คือ, lagom คือ
niksen, นิกเซน
self compassion คือ, เมตตาให้ตัวเอง
toxic positivity คือ, คิดบวก คือ
hyper independence, แบกรับภาระ
self reflection คือ, ทบทวนตัวเอง
ขอบคุณตัวเองตอนเช้า, ขอบคุณตัวเอง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตัวเอง, จุดแข็ง มีอะไรบ้าง
Existential Crisis คือ, การมีชีวิตอยู่คืออะไร
ให้อภัยตัวเอง, ให้อภัย
ครูในอุดมคติ, ครูที่ดี
การโน้มน้าวใจ หมายถึง, การโน้มน้าวใจ ตัวอย่าง สั้นๆ, ตัวอย่างการโน้มน้าวใจ
เป็นตัวเอง, เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
self hatred, เกลียดตัวเอง
วิธีทำกระทง ใบตอง, วิธีทำกระทง ง่ายๆ
ธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย, ธาตุทั้ง 5
ภาษากาย จิตวิทยา, ภาษากาย คือ
low self esteem คือ, self esteem คือ
แอพ จัดการเงิน, การเงินติดขัด
1 2 10