การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ, lifelong learning คือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ, lifelong learning คือ