ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, communication skill คือ