[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินวันหยุดกรกฎาคม 2565
(วันหยุดราชการ – วันพระ – วันสำคัญ)

ปฏิทินวันหยุดเดือนกรกฏาคม 2565

ปฏิทินวันหยุด กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 :

วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปฏิทินวันสำคัญ กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 : วันลูกเสือแห่งชาติ | วันหยุดครึ่งปีธนาคาร

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 : วันชาติอเมริกา | วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 : วันพูดความจริง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 : วันประมงแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันภาษาไทยแห่งชาติ

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565