[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินวันหยุดเมษายน 2565
(วันหยุดราชการ – วันพระ – วันสำคัญ)

ปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2565

ปฏิทินวันหยุด เมษายน 2565

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 : วันจักรี

วันพุธที่ 13 – วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 : วันสงกรานต์

ปฏิทินวันสำคัญ เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 : วัน April Fools’ Day | วันออมสิน | วันเลิกทาส | วันข้าราชการพลเรือน

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 : วันอนุรักษ์มรดกไทย |

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 : วันภาพยนตร์แห่งชาติ | วันเชงเม้ง

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 : วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 : วันอนามัยโลก

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 : วันป่าชุมชนชายเลนไทย

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 : วันผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 : วันครอบครัว

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 : วันคุ้มครองโลก

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 : วันเทศบาล

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 : วันนเรศวรมหาราช | วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 : วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : วันเต้นรำสากล | วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 : วันชาไข่มุกแห่งชาติ | วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565