[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินวันหยุดกรกฎาคม 2566
(ปฏิทินวันหยุด 2566 : วันหยุดราชการ – วันพระ – วันสำคัญ)

ปฏิทินกรกฎาคม 2566, ปฏิทินวันหยุด 2566

ปฏิทินวันหยุดกรกฎาคม 2566 : วันหยุดราชการ

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 : วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

ปฏิทินวันสำคัญ กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 : วันลูกเสือแห่งชาติ | วันหยุดครึ่งปีธนาคาร

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 : วันชาติอเมริกา | วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 : วันพูดความจริง

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 : วันประมงแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 : วันภาษาไทยแห่งชาติ