สวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน, บทสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วชีวิตดีขึ้น

รวมสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน สวดทุกวันเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้

ในแต่ละวันเราต่างก็มีเรื่องราวมากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเรื่องการงาน ชีวิตส่วนตัว หรือแม้แต่การต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกบั่นทอนจิตใจ เหนื่อยหน่าย ขาดสมาธิได้ นอกไปจาก วิธีนั่งสมาธิให้จิตนิ่งแล้ว ยังมีอีกวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างสมาธิของเราได้ในทุกๆ วัน นั่นก็คือการสวดมนต์ก่อนนอนค่ะ เพราะบทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วสามารถทำให้ชีวิตของใครหลายๆ คนดีขึ้นได้ แถมยังทำให้เรานอนหลับสบายอีกด้วย สาวๆ ที่อยากลองสร้างสมาธิ หรืออยากผ่อนคลายจิตใจจากสิ่งต่างๆ มาดู บทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน ที่เราเอามาแนะนำกันนะคะ

รวม บทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน ช่วยให้ผ่อนคลาย หลับสบายได้ทุกคืน

สวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน, บทสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วชีวิตดีขึ้น

  • บทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย จะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบนิ่ง มีสมาธิ ระลึกถึงคำสอน ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ เมื่อสวดเป็นประจำทุกคืนจะสามารถช่วยให้ชีวิตเปลี่ยน การเงิน การงาน ดีขึ้นได้ทันตาเห็น เป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่สวดแล้วชีวิตดีขึ้น

ตั้งนะโม 3 จบ เพื่อสักการะพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 ครั้ง)

  • บทบูชาสักการะพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

 

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

  • บทแผ่เมตตา เป็นบทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอนที่ถือเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ด้วยการแผ่เมตตาทั้งให้กับตนเองและผู้อื่น และเพื่อให้ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ ไปจนถึงสรรพสัตว์ และสัมภเวสีทั้งหลายได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไป หากสวดเป็นประจำก่อนนอนจะได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วย ช่วยให้จิตใจสงบ สบาย และทำให้นอนหลับสนิทและหลับฝันดี

สวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน, บทสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วชีวิตดีขึ้น

  • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

  • บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและสัตว์โลก

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

  • บทแผ่ส่วนกุศลและกรวดน้ำ อีกหนึ่งบทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน ที่จะเป็นการช่วยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ญาติมิตร และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเท่าเทียมโดยทั่วกัน สามารถสวดก่อนนอนได้ค่ะ

สวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน, บทสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วชีวิตดีขึ้น

  • บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

  • บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

Inspire Now ! : การสวดมนต์ไม่มีถูก ไม่มีผิด เราสามารถสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอนได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าบทสวดจะถูกต้องหรือไม่ รวมถึงหากเรามีเวลาน้อยแต่อยากสวดมนต์และใช้ ธรรมะคลายเครียดก่อนนอน เพื่อให้นอนหลับสบาย ก็สามารถสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วชีวิตดีขึ้นเหล่านี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสวดครบทุกบท อาจเลือกสวดเพียงบางบทจากหัวข้อทั้งหมดที่เรานำมาเสนอข้างต้นนี้ก็ได้ เพราะไม่ว่าจะสวดมนต์บทไหนก็ได้อานิสงค์ของการสวดมนต์ก่อนนอนเช่นเดียวกัน ขอเพียงสวดจากใจ มีสมาธิ ตั้งจิตให้มั่น และทำต่อเนื่อง การสวดมนต์ของเราก็จะเห็นผล ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆ เรื่องได้ทันที

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าใช่ไหม ? สาวๆ ที่อยากได้อานิสงค์จากการสวดมนต์ ลองนำบทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอนเหล่านี้ไปใช้กันนะคะ หรือหากอยากได้บทสวดอื่นๆ เพิ่มเติม ก็แนะนำหนังสือสวดมนต์ออนไลน์ ให้การสวดมนต์ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : youtube.com, thairath.co.th, springnews.co.th

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW