วันครูกับวันไหว้ครู วันเดียวกันหรือเปล่า ? มีความหมายยังไงบ้าง ?!

3K

วันครูกับวันไหว้ครู วันเดียวกันหรือเปล่า ? มีความหมายยังไงบ้าง ?!

ในเดือนมกราคมจะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันคือ วันครูแห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สำคัญของอาชีพครู และเป็นการรำลึกถึงครู แสดงความกตัญญูกตเวทีถึงครูอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่เราซึ่ง วันครูกับวันไหว้ครู นั้นแตกต่างกัน และเป็นคนละวันกัน ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองวันนี้คือวันเดียวกัน โดยเฉพาะหากเราเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือเรียนทางออนไลน์อื่นๆ ที่อาจไม่ได้เจอและสัมผัสกับครู อาจทำให้เรามีความรู้และสนใจในวันครูและวันไหว้ครูน้อยลง และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในวันครูมากขึ้น รวมถึงวันไหว้ครูวันไหน เราจะมาอธิบายให้เข้าใจไปพร้อมๆ กันค่ะ

ความแตกต่างของ วันครูกับวันไหว้ครู ความหมายและความสำคัญที่ควรรู้

วันครูกับวันไหว้ครู, ไหว้ครูวันไหน

วันครูแห่งชาติ เป็นวันที่กำหนดโดยกฎหมาย โดยกำหนดจากวันประกาศพระราชบัญญัติครูฉบับแรกในปี พ.ศ.2488 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือผู้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ และมีการจัดงานวันครูแห่งชาติครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานวันครูได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูแก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญ ได้แก่

 1. หนังสือประวัติครู
 2. หนังสือที่ระลึกวันครู
 3. สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

ซึ่งวันครูกับวันไหว้ครูนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน วันครู คือวันที่ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของครูและประชาชน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ในวันนี้จะเป็นวันที่เหล่าบรรดาครูได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อถ่ายทอดชีวิตของการเรียนการสอนเด็กๆ ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ ศิลปะ หรือดนตรี อย่างเช่น การสอนเปียโนเพลงง่ายๆ รวมถึงสวัสดิภาพของครูในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้วันครูยังได้จัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณ ส่งเสริมสามัคคีระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน โดยการจัดงานวันครูได้มีการกำหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

อีกหนึ่งประการที่วันครูกับวันไหว้ครูแตกต่างกันก็คือ สัญลักษณ์ เพราะสัญลักษณ์วันครูคือดอกกล้วยไม้ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำวันครูขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากดอกกล้วยไม้ต้องให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เป็นเวลานาน เพื่อให้ผลิดอกสวยงาม เปรียบเสมือนที่ครูต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เพื่อบ่มเพาะทั้งวิชาความรู้และนิสัย ให้เด็กเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาตินั่นเองค่ะ

 • วันครูกับวันไหว้ครูต่างกันอย่างไร ?

วันครูกับวันไหว้ครู_, ไหว้ครูวันไหน
Image Credit : thepaperthailand.com

วันครูกับวันไหว้ครูแตกต่างกัน เพราะนอกจากจะเป็นคนละวันกันแล้ว ยังมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยอีกด้วย วันครูจะตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ในขณะที่ไหว้ครูวันไหนนั้น จะไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจน แต่มักจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยยึดเอาวันพฤหัสบดีแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้นๆ เป็นวันไหว้ครูค่ะ

วันไหว้ครูนั้น จะเป็นวันที่ลูกศิษย์พร้อมใจกันทำพิธีไหว้หรือบูชาครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งการทำพิธีกรรมไหว้ครูนั้นนับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือการแสดงตนว่าขอเป็นลูกศิษย์ โดยมักจะมีการจัดงานและกิจกรรมในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และนิยมจัดขึ้นช่วงต้นเทอมแรกของภาคการศึกษา และในวันไหว้ครูนั้นจะมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและลูกศิษย์ ได้แก่

 1. กิจกรรมทางศาสนา
 2. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
 3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน เช่น การแข่งขันกีฬา หรือการจัดงานรื่นเริง

ในขณะที่สัญลักษณ์ของวันไหว้ครูนั้นคือ พานไหว้ครู ที่ประกอบด้วยดอกไม้ที่มีสัญลักษณ์ ดังนี้

 1. ดอกมะเขือ จะแสดงถึงการความอ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครู และพร้อมจะเรียนรู้วิชาต่างๆ ที่ครูมอบให้ ทั้งยังมีความหมายถึง การเจริญงอกงามได้ง่ายในทุกที่
 2. หญ้าแพรก จะแสดงถึงสติปัญญาของลูกศิษย์ที่สามารถเจริญงอกงามได้ไว
 3. ข้าวตอก จะแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของลูกศิษย์
 4. ดอกเข็ม จะแสดงถึงสติปัญญาอันแหลมคมของลูกศิษย์ ที่มากความรู้ที่ได้มาจากครู และทำให้ชีวิตสดชื่นเหมือนความหวานของดอกเข็มนั่นเองค่ะ

ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีดอกไม้เพื่อใช้ในวันไหว้ครู เพราะนอกจากจะเป็นการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนอบรมเรามาแล้วนั้น ดอกไม้เหล่านี้ยังเป็นเสมือนตัวแทนของเราที่บอกถึงความสำเร็จของชีวิตที่มีครูคอยอยู่เบื้องหลัง และในวันไหว้ครูก็มักจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้สนุกร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีอีกอย่างหนึ่งของครูด้วยกันและครูกับลูกศิษย์ด้วยค่ะ

Inspire Now ! : หลังจากรู้กันแล้วว่าวันครูกับวันไหว้ครูต่างกันอย่างไร ก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทั้งสองวันนี้ด้วยนะคะ ซึ่งวันไหว้ครูสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่สถานศึกษา ส่วนงานวันครูในปี 2565 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการจัดงานวันครูในรูปแบบ Online ด้วยการชวนลูกศิษย์ทุกคน ทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Khurusaphaofficial” พร้อมติดแฮชแท็ก #วันครู2565 กันได้ค่ะ

DIY INSPIRE NOW คือแรงบันดาลใจของฉันใช่ไหม ? ได้รู้จักวันสำคัญทั้งสองวัน ความแตกต่าง และวันไหว้ครูวันไหนกันไปแล้วนะคะ อย่าลืมระลึกถึงครูเสมอ และหากใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือห้องเรียน แนะนำเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรีที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : moe.go.th, matichon.co.th, admissionpremium.com

Facebook Comments

diyinspirenow วันครูกับวันไหว้ครู เทศกาล ไหว้ครูวันไหน

DIY INSPIRE NOW Team
หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก