วันออมสิน 1 เมษายน 2567, วันออมสินแห่งชาติ

วันออมสิน 1 เมษายน 2567 สำคัญยังไง ? มาตระหนักถึงการออมให้มากขึ้นกัน !

ในเดือนเมษายนนั้นมีวันสำคัญอยู่หลายวันด้วยกัน ที่หลายๆ คนคุ้นเคยกันดีก็คือวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย แต่ทราบหรือไม่ว่า ในวันแรกของเดือนเมษายนนั้น ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันออมสินแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมมากขึ้น และหันมาเก็บออมเงินกันมากขึ้น วันออมสิน 1 เมษายน 2567 มีความสำคัญอย่างไร การออมมีประโยชน์อย่างไร ทำไมการออมเงินถึงเป็นเรื่องจำเป็น และเราจะเริ่มออมเงินได้อย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ชวนรู้จัก วันออมสิน 1  เมษายน 2567 และความสำคัญของการออมเงิน

วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นวันออมสิน หรือวันออมสินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ธนาคารออมสินประกาศให้จัดขึ้นทุกวันที่ 1 เมษายนของทุกปี  กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงการตั้งธนาคารออมสิน โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรักนิสัยการออมเงินสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งธนาคารออมสินทั่วประเทศได้จัดให้มีการรับฝากเงิน และมอบของที่ระลึกเป็นประจำทุกปี อันมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน และส่งเสริมให้เกิดการออมเงินอย่างจริงจังและออมอย่างต่อเนื่อง การออมถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเงินออมหรือเงินเก็บที่เราเก็บหอมรอมริบมาได้นั้น ถือเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ การออมยังช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย ดังนั้น วันออมสิน 1 เมษายน 2567 และในปีอื่นๆ จึงเป็นวันสำคัญในการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญกับการออมเงินมากขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะ

วันออมสินแห่งชาติ มีความสำคัญดังนี้

วันออมสิน 1 เมษายน 2567, วันออมสินแห่งชาติ
Image Credit : freepik.com
 1. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน เป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเก็บเงินและมีเงินออมสำรองไว้ใช้จ่ายในยามคับขันหรือมีเงินใช้เมื่อยามจำเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว
 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการออมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากจะสร้างจิตสำนึกในการออมเงินแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และสามารถออมเงินได้ในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการออมได้ในที่สุด
 3. เป็นการเพิ่มปริมาณเงินออมในระบบเศรษฐกิจ การออมของประชาชนทำให้มีแหล่งเงินทุนในการนำไปลงทุนพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
 4. ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนมีเงินออมเป็นหลักประกัน จะช่วยลดความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในยามที่เศรษฐกิจซบเซาหรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 5. เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ประชาชน การออมเงินเพื่อลงทุน เช่น ซื้อหุ้น ซื้อกองทุน พันธบัตร หรือลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีเงินปันผลตอบแทน จะทำให้สถานะทางการเงินดีขึ้นและมั่งคั่งได้ในระยะยาว

ดังนั้น วันออมสิน 1 เมษายน 2567 และในทุกๆ ปี จึงเป็นวันสำคัญที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการออม เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เห็นถึงความสำคัญในการออมมากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดเงินออมในระบบมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงในชีวิตของประชาชน

LocknLock แก้วเก็บความร้อน-เย็น รุ่น Lip tumbler LHC4164

กิจกรรมในวันออมแห่งชาติ มีอะไรบ้าง ?

วันออมสิน 1 เมษายน 2567, วันออมสินแห่งชาติ
Image Credit : freepik.com

ในวันออมสิน 1 เมษายน 2567 และในทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญมีดังนี้

 1. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การแจกเอกสารความรู้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออมมากขึ้น 
 2. กิจกรรมส่งเสริมการออมในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการออมด้วยเช่นกัน อาทิ การแข่งขันวาดภาพ การประกวดเรียงความ การจัดนิทรรศการความรู้ภายในห้องเรียน ฯลฯ อันเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชน
 3. การลดหย่อนภาษีสำหรับการออม ธนาคารออมสินอาจมีการจัดแคมเปญพิเศษ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากสูง การลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินออมหรือกองทุนระยะยาวต่างๆ เป็นต้น
 4. กิจกรรมที่เผยแพร่เทคนิควิธีการออมเงิน มีการจัดสัมมนาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการเงิน เช่น ความรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมการเงิน เทคนิคการออมอย่างมีประสิทธิภาพ ออมอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายในการออม ออมเงินอย่างไรให้สำเร็จ เป็นต้น
 5. กิจกรรมร่วมบริจาคเงินออมสมทบทุนการกุศล มีการรวบรวมเงินออมจากประชาชนเพื่อสมทบทุนการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อมูลนิธิต่างๆ หรือเพื่อองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร อันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น

โดยกิจกรรมในวันออมสิน 1 เมษายน 2567 จะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินมากขึ้น

หลอดซิลิโคนยาวพิเศษ30-31cm ใช้ซ้ำได้[1เซตหลอด6ชิ้น+แปรงล้าง]

การออมสำคัญยังไง ? ทำไมเราถึงต้องออมเงินให้มากขึ้น

วันออมสิน 1 เมษายน 2567, วันออมสินแห่งชาติ
Image Credit : freepik.com

วันออมสิน 1 เมษายน 2567 มีจุดประสงค์อย่างชัดเจนให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ถ้าถามถึงประโยชน์ของการออมเงิน บางคนก็อาจจะตอบว่า จะได้มีเงินเก็บในอนาคต มีเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่าย หรือออมเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อเก็บเงินไปเที่ยว เพื่อเอาไว้จ่ายค่าเทอมลูก เพื่อเอาไว้แต่งงานสร้างครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้ การออมมีความสำคัญต่อทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และระดับประเทศ ดังนี้ค่ะ

1. ระดับบุคคล/ครอบครัว

 • สร้างความมั่นคงทางการเงินและหลักประกันในอนาคต ช่วยรองรับค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การซ่อมบ้าน ฯลฯ หรือหากพบกับปัญหาฉุกเฉิน ก็มีเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ขัดสนเดือดร้อน 
 • เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน เช่น ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือซื้อหลักทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้และความมั่งคั่งในอนาคต
 • สร้างความสบายใจ ช่วยลดความวิตกกังวลในการดำรงชีวิตหลังเกษียณ ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามที่ไม่มีรายได้เข้ามา
 • สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงินออมมากพอสมควร เราก็วางใจได้ว่า ในอนาคตจะมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีพอย่างสะดวกสบาย มีเงินพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อแก่ตัวลง และมีอิสระทางการเงิน สามารถใช้จ่ายได้อย่างไม่ขัดสน
itoen ชาเขียว ญี่ปุ่น สูตรอ่อน ชาเขียว instant greentea ชาเขียวแท้ 100%

2. ระดับประเทศ

 • ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเงินออมเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
 • ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจ เนื่องจากเงินออมในประเทศจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ
 • เสริมสร้างสภาพคล่องในระบบการเงิน เพราะเงินออมจะถูกนำไปฝากเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน อันจะทำให้สถาบันทางการเงินมีสภาพคล่องในระบบการเงินมากขึ้น
 • ทำให้คนในประเทศมีกำลังซื้อและมีอำนาจในการใช้จ่าย ซึ่งจะหมุนเวียนไปกระตุ้นเศรษฐกิจใจประเทศต่อไป

จะเห็นว่าการออมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและการพัฒนาทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และระดับประเทศชาติ เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของชาติ ที่สำคัญคือ เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว ให้เราอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จะมีเงินออมเป็นเงินก้อนสำรองที่สามารถนำไปใช้จ่ายในยามคับขันได้โดยไม่เดือดร้อน ไม่ต้องเป็นหนี้สินหรือไปหยิบยืมผู้อื่นที่อาจจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งทำให้เราเป็นหนี้มากขึ้นและการเงินขาดสภาพคล่องค่ะ

FULI หมอนนวดคอไฟฟ้า | FULI Ergo Massage Neck Pillow

ถ้าอยากออมเงิน จะเริ่มอย่างไรดี ?

วันออมสิน 1 เมษายน 2567, วันออมสินแห่งชาติ
Image Credit : freepik.com

สำหรับบางคนแล้ว อาจออมเงินเป็นประจำในแต่ละเดือน หรือออมเงินทุกครั้งเมื่อมีรายได้เข้ามา ซึ่งโดยหลักการแล้ว ควรออมเงิน 10% ของรายได้ในแต่ละเดือน แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้ทุกคน และในบางคนนั้น ก็ไม่เคยออมเงินได้เลยในแต่ละเดือนเพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะออมเงินไว้ตั้งแต่แรก หรือใช้เงินหมดก่อนที่จะได้เก็บออม แล้วจะเริ่มออมเงินอย่างไรดี เรามีเทคนิคดีๆ มาฝากกันค่ะ

 1. ตั้งเป้าหมายการออมที่เป็นไปได้ เช่น 5 – 10% ของรายรับในแต่ละเดือน แม้จะเริ่มต้นจากจำนวนเงินที่น้อย เช่น 500 บาทต่อเดือน ก็ถือว่าได้เก็บออมแล้ว การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการออมมากขึ้น 
 2. จัดทำงบประมาณรายรับ – รายจ่ายอย่างละเอียด จะได้รู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง ส่วนไหนเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นที่จะต้องจ่ายทุกเดือน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าประกัน ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรามีรายจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่ เหลือเงินเท่าไหร่ แล้วเงินที่เหลือเราใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง ซึ่งเราจะสามารถระบุรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้  และวางแผนลดรายจ่ายส่วนนั้น แล้วนำมาเป็นเงินออมแทน แนะนำว่าลองใช้แอพ จัดการเงิน เพื่อทำให้เราได้เห็นภาพรวมของรายรับรายจ่ายได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ 
 3. ตั้งค่าให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทันทีอัตโนมัติ ในทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือน วิธีนี้จะทำให้เราไม่มีโอกาสนำเงินไปใช้จ่ายก่อนเก็บออม เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยออมทีหลัง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เหลือเป็นเงินออม วิธีนี้จะทำให้มีเงินออมมากขึ้น และถ้าเปิดเป็นบัญชีฝากประจำ ก็จะทำให้เรามีวินัยในการออมอีกด้วย 
 4. ลดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่จำเป็น เช่น ค่ากาแฟที่ราคาสูงเกินความจำเป็น ค่าขนมหวาน ค่าของกินที่ไม่มีประโยชน์และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าสุรา บุหรี่ ค่าเครื่องสำอาง ค่าเสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ เงินที่ประหยัดไว้ได้เหล่านี้จะสะสมกันเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว 
 5. ใช้กฎ 30 วัน ก่อนการซื้อของไม่จำเป็นใดๆ ให้รอคิดทบทวน 30 วันก่อนว่ายังต้องการหรือไม่ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เรามีสติในการใช้จ่ายมากขึ้น และซื้อของที่อยากได้จริงๆ เท่านั้น แทนการใช้จ่ายด้วยอารมณ์หรือความอยากได้ชั่ววูบ ที่เมื่อซื้อมาแล้วจะกลายเป็นของที่ไม่ได้ใช้และทำให้บ้านรกเปล่าๆ ในภายหลัง 
 6. หารายได้เสริมจากการทำงานพิเศษ แล้วนำเงินรายได้ส่วนนี้ไปออมทั้งหมด สำหรับคนที่มีเวลาว่างจากการทำงานประจำ ก็อาจจะทำงานพิเศษเพื่อหารายได้เสริม และนำเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินเก็บ อันจะทำให้เรามีรายรับมากกว่า 1 ทาง และมีเงินออมมากขึ้นนั่นเอง อาจเริ่มจากสิ่งที่เราเคยทำเป็นงานอดิเรกและสามารถนำมาสร้างอาชีพเสริมได้ เช่น ทำอาหาร ทำขนม ทำงานฝีมือ สอนพิเศษออนไลน์ หรือขายสินค้างานฝีมือต่างๆ เป็นต้น   
 7. วางแผนภาษี การจ่ายภาษีในแต่ละปีนั้น ก็หมายถึงเงินก้อนที่เราจะต้องเสียไป ซึ่งเราสามารถวางแผนในการลดภาษีได้ และนำเอาเงินส่วนนั้นไปเก็บเงินออมแทน โดยศึกษาว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยวิธีการใดบ้าง เช่น ซื้อประกันชีวิต ซื้อประกันสุขภาพ ซื้อกองทุนระยะยาว บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ เป็นต้น นอกจากจะสามารถลดหย่อนภาษีได้และมีเงินออมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการวางแผนเรื่องการเงินและความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยนะคะ ได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยค่ะ

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการออมก็คือ การสร้างนิสัยการออมอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเริ่มจากจำนวนเงินที่น้อย แต่ทำอย่างต่อเนื่อง เงินออมก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากทำเป็นประจำก็จะติดเป็นนิสัย ก็จะทำให้เราออมเงินเป็นปกติ และมีเงินออมเพิ่มพูนมากขึ้นค่ะ

ดอยคำ น้ำผึ้ง ๑๐๐% 770 กรัม (1 ขวด)

ออมดี ชีวิตดี นิสัยการออมส่งผลดีต่อเราอย่างไร ?

วันออมสิน 1 เมษายน 2567, วันออมสินแห่งชาติ
Image Credit : freepik.com
 1. สร้างความมั่นคงทางการเงิน เมื่อมีเงินออมสำรองไว้ ก็ช่วยให้มีทุนสำรองในยามจำเป็น เช่น เวลาเจ็บป่วย ตกงาน หรือเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่ไม่สามารถหารายได้เข้ามา ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบากหรือขัดสนทางการเงิน 
 2. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว เช่น การซื้อบ้าน การศึกษาของบุตร หรือวางแผนเกษียณอายุ ทำให้เรามีเงินเก็บได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ เงินออมจะช่วยสะสมเป็นเงินลงทุนได้ในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  
 3. ลดความเครียดจากปัญหาหนี้สิน เมื่อมีเงินออมไว้ใช้จ่ายแทนการกู้ยืม จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและหนี้สินได้ ทำให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจ่ายหนี้หรือเสี่ยงที่จะผิดชำระหนี้ อันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือได้ 
 4. สร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินอย่างสม่ำเสมอเป็นการฝึกนิสัยการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและวางแผนการเงินได้ดีขึ้น
 5. เพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีเงินออมสำรองอยู่แล้ว ก็ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุขและพึงพอใจกับการที่สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินได้ดี ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องเงินมากนัก
KETO น้ำตาลหล่อฮังก๊วย หวานอร่อย ใกล้เคียงน้ำตาล เกรดพรีเมียม 0 แคลอรี
Inspire Now ! : การออมเงินจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการการเงินที่ดี ส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว วันออมสิน 1 เมษายน 2567 และในทุกๆ ปัจึงจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออมเงินให้มากขึ้น และมีนิสัยรักการออมอย่างเป็นกิจวัตร จะเห็นว่าการมีเงินออมนั้น ช่วยให้เรามีความสบายใจในชีวิตและมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย อันจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะมีเงินสำรองเป็นสินทรัพย์และมีอิสระทางการเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะ

DIY INSPIRE NOW คือแรงบันดาลใจของฉันใช่ไหม ? ได้เห็นความสำคัญของการออมเงินแล้ว อยากจะเก็บเงินให้มากขึ้นเลยใช่ไหมคะ ? ถ้าใครมีวิธีการออมเงินที่ทำแล้วได้ผล มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ♡

Featured Image Credit : vecteezy.com/hoowy.kp

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW