เชงเก้นวีซ่า คืออะไร ขอยังไงให้ผ่านฉลุย!

การเดินทางไปเที่ยวยุโรปถือว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทวีปที่มีความสวยงามของทัศนียภาพที่ชวนหลงใหล สำหรับสาวๆ คนไหนที่ช่วงนี้ต้องทำงานอย่างหนักไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน กำลังวางแผนเที่ยวต่างประเทศในอนาคต นอกจากการวางแผนเรื่องเที่ยวแล้วสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรป คือ เอกสารการเดินทาง เชงเก้นวีซ่า  ซึ่งมีหลายคนอาจจะสงสัยว่า เชงเก้นวีซ่าคืออะไร มีวิธีการขออย่างไร  DIY INSPIRE NOW  มีคำตอบพร้อมคำแนะนำมาฝากค่ะ เพื่อสาวๆ จะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางในอนาคต

เชงเก้นวีซ่า คืออะไร?

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเชงเก้นวีซ่าคืออะไร ใช้ทำอะไรหากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศในยุโรป เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ สำหรับพักอาศัยในระยะสั้น ซึ่งผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าออกทุกประเทศในเขตเชงเก้นได้อย่าเสรี โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีก แต่ผู้เดินทางจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศเขตเชงเก้นที่ต้องการจะไปเป็นประเทศแรกก่อน ถึงจะสามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นอื่นๆ ได้ ประเทศเขตเชงเก้นมีทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ค สาธารณรัฐเชก ออสเตรีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีช ฮังการี ไอซ์แลนด์ ลัตเวีย อิตาลี ลิดแทนสไตน์ ลักเชมเบิร์ก ลิทัวเนีย มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สโลเวเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเขตเชงเก้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องขอเชงเก้นวีซ่าก่อนถึงผ่านเข้าไปได้ เพราะหากไม่มีวีซ่าตัวนี้เราจะไม่สามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้นั่นเอง

เชงเก้นวีซ่า, วีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศในเขตเชงเก้นนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด สำหรับขั้นตอนการขอวีซ่า มีรายละเอียดดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเขตเชงเก้นสามารถยื่นได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่รับเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยเราสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตในประเทศที่ต้องการเดินทาง หากต้องการไปหลายประเทศให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากประเทศที่ต้องการพักอาศัยนานที่สุดเป็นประเทศแรก สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศกลุ่มเชงเก้นจะต้องมีการขอเชงเก้นวีซ่าสำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันออกเดินทาง

  1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

การเดินทางเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะประเทศเขตเชงเก้นจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตด้วย หากสาวๆ คนไหนยังไม่มีควรทำพาสปอร์ตก่อน ซึ่ง “ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต” นั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด สำหรับพาสปอร์ตใกล้หมดอายุควรต่อให้เรียบร้อย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมทำสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ นอกจากนี้จะต้องเตรียมพาสปอร์ตเล่มเก่าที่ “ทำวีซ่าไปอเมริกา”  หรือประ  เทศอื่นๆ อย่างเช่น อังกฤษ ไปแสดงในวันที่จะสัมภาษณ์ด้วย เพื่อง่ายต่อการขอวีซ่า

เชงเก้นวีซ่า, วีซ่าเชงเก้น

  1. รูปถ่ายของผู้เดินทาง

รูปถ่ายที่ใช้ในการเตรียมเอกสารขอวีซ่าจะต้องมีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังของรูปควรเป็นสีขาวที่เห็นหน้าชัดเจน และไม่ผ่านการแต่งรูปใดๆ ทั้งสิ้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

  1. เตรียมเอกสารสำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก

ในการยื่นขอวีซ่าเราจะต้องมีหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักในประเทศที่ต้องการเดินทาง สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินควรจองผ่านบัตรเครดิตก่อน อย่าพึ่งซื้อตั๋วก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการยื่นขอวีซ่า

  1. ทำประกันภัยการเดินทาง

การเตรียมเอกสารสมัครขอวีซ่าจำเป็นจะต้องมีประกันการเดินทางที่สามารถคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล โดยมีวงเงินคุ้มครองตลอดการเดินทางไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร การซื้อประกันภัยในต่างประเทศควรหาที่สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงคุ้มครองกระเป๋าหาย ไฟลท์บินเดเลย์ในระหว่างเดินทาง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเราเอง

  1. หนังสือรับรองการทำงาน

สำหรับหนังสือรับรองการทำงานควรระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ รวมถึงการระบุระยะเวลาการลางานให้ชัดเจน เพื่อให้สถานทูตมั่นใจว่าเรามีงานทำที่แน่นอน ไม่ได้เข้าประเทศเขตเชงเก้นเพื่อไปทำงาน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

  1. หลักฐานทางการเงินหรือ Statement

การขอวีซ่าจะต้องมีสำเนาทางการเงิน โดยเราสามารถยื่นขอ Statement กับทางธนาคารย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือจะใช้หลักฐานจากสมุดบัญชีธนาคารก็ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารไม่ต่ำกว่า 100,0000 บาท เพื่อยื่นเป็นหลักฐานให้สถานทูตมั่นใจว่าเรามีเงินเที่ยวต่างประเทศจริง และไม่มีปัญหาด้านการเงิน หากเกิดกรณีฉุกเฉินในระหว่างพักอาศัยในประต่างประเทศ

  1. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่า เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น  ใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส โฉนดที่ดิน รวมถึงเอกสารการวางแผนเที่ยวจะต้องมีบันทึกการเดินทางเข้า-ออก ประเทศที่ต้องการจะไป พร้อมระบุสถานที่พัก และเดินทางแบบไหน ต้องบอกละเอียด และชัดเจน

  1. ค่าธรรมเนียมยื่นขอ เชงเก้นวีซ่า

การยื่นขอเชงเก้นวีซ่าระยะสั้น ทุกประเทศคิดค่าธรรมเนียมเท่ากันคือ 60 ยูโร ซึ่งสำนักงานรับยื่นคำร้องขอวีซ่าจะเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย โดยมีราคาค่าธรรมประมาณ 2,500 บาท

เชงเก้นวีซ่า, วีซ่าเชงเก้น

ในการวางแผนเที่ยวประเทศเขตเชงเก้น สาวๆ จะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรวมถึงการเตรียมเอกสารยื่นคำร้องขอเชงเก้นวีซ่า สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือ การยื่นแบบฟอร์มขอวีซ่าข้อมูลต่างๆ จะต้องมีความถูกต้อง อีกทั้งบางประเทศจะมีกฎเกณฑ์เล็กๆ น้อยๆ ในการขอเอกสารบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งเราจะต้องเช็คในเว็บไซต์ของสถานทูตนั้นๆ อีกที ในส่วนการสัมภาษณ์จะมีความยาก ง่าย แตกต่างกันไป สำหรับคำถามโดยทั่วไปจะถามประมาณว่า เราจะเดินทางไปที่ไหน เดินทางอย่างไร วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ระยะเวลาเข้าประเทศกี่วัน เป็นต้น  และควรเช็ควันและเวลาสัมภาษณ์กันด้วยนะคะ เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ หากสาวๆทำตามทิปส์นี้รับรองว่าสัมภาษณ์ผ่านแน่นอนค่ะ

Inspire Now ! : สำหรับสาวๆ ที่ต้องการเดินทางเที่ยวยุโรป และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเชงเก้นวีซ่าคงได้คำตอบไปบ้างแล้ว และไม่ต้องกังกลเรื่องขอวีซ่าอีกต่อไป เพราะขั้นตอนการทำวีซ่าเชงเก้นนั้นง่ายนิดเดียว แต่อย่าลืมเช็คเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย สำหรับใครที่ยังไม่ทำพาสปอร์ตต้องเช็คด้วยว่าสามารถ “ทำพาสปอร์ตที่ไหน” ได้บ้าง เพื่อจะได้เตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมก่อนยื่นขอเชงเก้นวีซ่า และก่อนวางแผนเที่ยวควรเช็ครายละเอียดต่างๆ ของประเทศที่ต้องการเดินทางด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

DIY INSPIRE NOW ให้ฉันได้ไอเดียในการชาร์จพลัง? หากสาวๆ คนไหนที่เคยขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแล้ว สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆ กับเราได้นะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : schengenvisainfo.com, germany-visa.org

Facebook Comments
ติดต่อเพื่อการโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก