outward mindset คือ
ฮุกกะ คือ, ฮุกกะ
stoic คือ, ปรัชญากรีก
beauty standard คือ, beauty standard วิจัย
growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Gratitude คือ, gratitude แปลเป็นภาษาไทย หมายถึง
empathy sympathy คือ, empathy คือ
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หมายถึง, กตัญญูต่อพ่อแม่, ความกตัญญูมีอะไรบ้าง
ปรัชญาญี่ปุ่น, kaizen คืออะไร
kintsugi คือ, wabi sabi คือ
ล้มแล้วลุก, resilience คือ
รับมือกับความผิดหวัง, ความผิดหวัง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ, lifelong learning คือ
ตัวอย่างการพัฒนาตนเอง, วิธีพัฒนาตนเอง
agile mindset คือ, agile ตัวอย่าง
การคิดนอกกรอบ, คอมฟอร์ทโซน
การตั้งคำถาม, ตัวอย่างการตั้งคำถาม
การให้กําลังใจตัวเอง, หมดกําลังใจในการใช้ชีวิต
low self esteem คือ, วิธีรักตัวเอง
ตระหนักรู้, self awareness คือ
1 2