outward mindset คือ
bullet journal ideas
ลากอม คือ, lagom คือ
ฮอร์โมนความรัก, ออกซิโตซิน
niksen, นิกเซน
self compassion คือ, เมตตาให้ตัวเอง
toxic positivity คือ, คิดบวก คือ
hyper independence, แบกรับภาระ
ฮุกกะ คือ, ฮุกกะ
self reflection คือ, ทบทวนตัวเอง
ขอบคุณตัวเองตอนเช้า, ขอบคุณตัวเอง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตัวเอง, จุดแข็ง มีอะไรบ้าง
Existential Crisis คือ, การมีชีวิตอยู่คืออะไร
ให้อภัยตัวเอง, ให้อภัย
stoic คือ, ปรัชญากรีก
ครูในอุดมคติ, ครูที่ดี
การโน้มน้าวใจ หมายถึง, การโน้มน้าวใจ ตัวอย่าง สั้นๆ, ตัวอย่างการโน้มน้าวใจ
beauty standard คือ, beauty standard วิจัย
เป็นตัวเอง, เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
self hatred, เกลียดตัวเอง
1 2 17